Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1998 r. o transporcie zwierząt

O transporcie zwierząt

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1998 r.
(Dz. U. 1998 r. nr 86 poz. 552).

Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 – Przepisy ogólne

§ 1.

1. Rozporządzenie określa:
1) szczególowe zasady i warunki transportu zwierzat,
2) maksymalny czas transportu dla danego gatunku i przedzialu wiekowego zwierzat,
3) sposób postepowania ze zwierzetami chorymi oraz padlymi w czasie transportu.

2. Przepisów rozporzadzenia nie stosuje sie do transportu:
1) zwierzat przewozonych srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu osób i pod opieka tych osób,
2) pojedynczych zwierzat na odleglosc mniejsza niz 50 km,
3) niezarobkowego, w tym wykonywanego przez hodowców przy uzyciu wlasnych pojazdów do sezonowego przemieszczania zwierzat.

§ 2.

Ilekroc w rozporzadzeniu jest mowa o:
1) srodku transportu – oznacza to pojazd (zespól pojazdów) przeznaczony do poruszania sie po drogach, pojazd szynowy, statek morski lub zeglugi sródladowej oraz statek powietrzny, a takze kontener, przenosny boks lub pojemnik przeznaczony do przewozu zwierzat,
2) transporcie – oznacza to przewóz zwierzat za pomoca srodka transportu lacznie z zaladunkiem, postojem i wyladunkiem zwierzat,
3) postoju – oznacza to czas przerwy w przewozie w wyznaczonym miejscu, przeznaczony na pojenie, karmienie, usuwanie nieczystosci oraz inne czynnosci obslugowe,
4) opiekunie zwierzat – oznacza to osobe opiekujaca sie zwierzetami i dozorujaca zwierzeta w czasie transportu, odpowiedzialna za postepowanie wobec zwierzat, za ich pojenie i karmienie oraz wykonujaca inne czynnosci obslugowe.

§ 3.

1. Przewoznik i nadawca zwierzat odpowiadaja za zorganizowanie transportu zwierzat w taki sposób, aby nie powodowal zranienia albo zbednego cierpienia zadnego zwierzecia.

2. Nadawca wyposaza opiekuna zwierzat w szczególowe instrukcje, dotyczace dozorowania zwierzat oraz opiekowania sie nimi w czasie transportu.

Rozdzial 2 – Szczególowe zasady i warunki przewozu zwierzat

§ 4.

1. Przewoznik jest obowiazany uzyc do przewozu zwierzat srodków transportu odpowiednich dla danego gatunku i przedzialu wiekowego zwierzat.

2. Srodki transportu, o których mowa w ust. 1, powinny byc przystosowane do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierzat, a w szczególnosci posiadac:
1) odpowiednia powierzchnie dla kazdego zwierzecia, umozliwiajaca swobodne przyjecie przez zwierze pozycji stojacej lub lezacej,
2) zadaszenie i sciany izolowane w celu zabezpieczenia zwierzat przed wplywami atmosferycznymi,
3) dostateczna wentylacje i w miare potrzeby ogrzewanie,
4) podloge zapewniajaca przyczepnosc konczyn oraz umozliwiajaca utrzymanie higieny w czasie transportu,
5) wystarczajaca ilosc sciólki, zapewniajacej wchlanianie odchodów zwierzat oraz wygode i bezpieczenstwo zwierzat,
6) odpowiednio mocne zaczepy, do których mocowane beda zwierzeta kopytne,
7) urzadzenia umozliwiajace pojenie i karmienie zwierzat, a takze zapewniac dostep do kazdego zwierzecia.

3. Wielkosc powierzchni ladownej dla poszczególnych gatunków i przedzialów wiekowych zwierzat okresla zalacznik do rozporzadzenia.

4. Wielkosci powierzchni podane w zalaczniku, o którym mowa w ust. 3, powinny byc zwiekszane nie mniej niz o 10% ze wzgledu na gatunek, wiek, wage, wielkosc, kondycje fizyczna transportowanych zwierzat, a takze warunki meteorologiczne i przewidywany czas podrózy.

5. Wielkosc powierzchni ladownej dla zwierzat nie wymienionych w zalaczniku, o którym mowa w ust. 3, powinna byc ustalona i stosowana odpowiednio do gatunku, wielkosci, wagi i wieku zwierzat.

§ 5

1. Przewoznik moze przyjac zwierzeta do przewozu tylko wówczas, gdy:
1) zostal wyznaczony przez nadawce opiekun (opiekunowie) zwierzat albo gdy przewoznik sam podejmie sie sprawowania nad nimi opieki, albo gdy nadawca zapewnil opiekuna (opiekunów) w miejscach i na czas postoju,
2) zostal przedlozony plan trasy w przypadku, gdy przewóz wraz z postojami bedzie trwal dluzej niz 8 godzin,
3) nadawca dostarczyl swiadectwo miejsca pochodzenia zwierzat lub inny dokument identyfikacyjny oraz swiadectwo zdrowia zwierzat, jesli odrebne przepisy tak stanowia,
4) lekarz weterynarii wydal orzeczenie, ze zwierzeta nadaja sie do transportu, jesli nie jest wymagane swiadectwo zdrowia zwierzat,
5) nadawca zlozyl pisemne oswiadczenie, ze zwierzeta zostaly odpowiednio przygotowane do transportu.

2. Przewoznik moze przyjac do przewozu zwierzeta chore lub zranione na warunkach weterynaryjnych, okreslonych w odrebnych przepisach.

3. Plan trasy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinien zawierac w szczególnosci:
1) nazwisko i adres (nazwe i siedzibe) nadawcy,
2) nazwisko i adres (nazwe i siedzibe) przewoznika,
3) numer rejestracyjny lub identyfikacyjny srodka transportu,
4) okreslenie gatunku i ilosci zwierzat,
5) okreslenie miejsca nadania i miejsca przeznaczenia,
6) numer swiadectwa miejsca pochodzenia zwierzat, swiadectwa zdrowia lub innego wymaganego dokumentu,
7) przewidywany czas podrózy,
8) date i godzine rozpoczecia transportu,
9) wykaz miejsc i okresów postoju ze wskazaniem celu kazdego postoju,
10) czytelne podpisy nadawcy, przewoznika i opiekuna zwierzat.

§ 6.

1. Do zaladunku i wyladunku zwierzat nalezy uzywac odpowiednich urzadzen pomocniczych, takich jak mostki, rampy, trapy, których konstrukcja i materialy powinny zapewniac bezpieczny i humanitarny przeladunek zwierzat.

2. Wejscie do srodka transportu powinno byc opatrzone informacja o rodzaju lub gatunku umieszczonych w nich zwierzat oraz zawierac odpowiednie ostrzezenie, takie jak: „zwierzeta dzikie” „zwierzeta bojazliwe”, „zwierzeta niebezpieczne”.

§ 7.

1. Zaczepy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 6, powinny byc skonstruowane w sposób pozwalajacy na unikniecie niebezpieczenstwa uduszenia lub zranienia zwierzecia, a ponadto powinny zapewniac zwierzeciu:
1) przyjecie naturalnej pozycji stojacej lub lezacej,
2) dostep do wody i jedzenia.

2. Przepisu § 4 ust. 2 pkt 6 nie stosuje sie do przewozu zrebiat i zwierzat przewozonych w osobnych boksach.

3. Zwierzeta nie moga byc umocowane za rogi ani za pomoca kólek nosowych.

§ 8.

1. Podczas transportu zwierzeta nie moga byc podnoszone za pomoca srodków mechanicznych ani ciagniete za glowe, rogi, konczyny, siersc lub ogon.

2. Klatki i kontenery powinny byc ustawiane w sposób umozliwiajacy przyjecie przez zwierzeta naturalnej pozycji i zapewniac prawidlowa wentylacje.

§ 9.

Przy przewozie zwierzat nastepujacymi rodzajami srodków transportu maja zastosowanie dodatkowe, szczególne warunki przewozu tych zwierzat:
1) w transporcie kolejowym: w zakresie nie uregulowanym w rozporzadzeniu warunki te okreslaja odrebne przepisy prawa przewozowego,
2) w transporcie droga wodna:
a) statki, które nie sa wyposazone w urzadzenia do produkcji wody zdatnej do picia, powinny byc przed wyplynieciem zaopatrzone w ilosc wody wystarczajaca na caly czas podrózy,
b) na otwartych pokladach – zwierzeta moga byc przewazane tylko w kontenerach lub klatkach, wystarczajaco zabezpieczonych przed przemieszczaniem sie i wplywami atmosferycznymi,
c) na statkach powinny byc zapewnione pomieszczenia w celu izolowania zwierzat chorych, a takze srodki do udzielenia im pomocy leczniczej,
d) w przypadku gdy zwierzeta sa transportowane w srodkach transportu przewozonych na statkach, powinny byc spelnione nastepujace warunki:
– w pomieszczeniu powinna byc zapewniona odpowiednia wentylacja,
– naczepa lub przyczepa pojazdu powinna byc odpowiednia przymocowana do samego pojazdu, a pojazd oraz naczepa lub przyczepa powinny byc wyposazone w urzadzenia mocujace do stalego elementu statku,
3) w transporcie lotniczym – zwierzeta powinny byc przewozone w odpowiednich kontenerach lub klatkach zabezpieczonych

Rozdzial 3 – Maksymalny czas transportu zwierzat

§ 10.

1. Czas trwania transportu ladowego zwierzat jednokopytnych, bydla, owiec, kóz i swin nie powinien przekraczac 8 godzin.

2. Czas, o którym mowa w ust. 1, moze byc wydluzony, jezeli zostaly spelnione nastepujace warunki:
1) na podlodze srodków transportu znajduje sie dostateczna ilosc sciólki,
2) opiekun zwierzat przewozi wystarczajaca ilosc paszy na caly czas transportu i poi oraz karmi zwierzeta w czasie transportu o ustalonych porach,
3) jest zapewniony bezposredni dostep do zwierzat,
4) srodki transportu sa wyposazone w przylacza do dostarczania wody w czasie postojów,
5) srodki transportu sa wyposazone w przesuwalne panele (przegrody), umozliwiajace urzadzenie oddzielnych zagród (boksów).

3. Laczny czas transportu zwierzat, z uwzglednieniem postojów, z zastrzezeniem ust. 4-6, nie powinien byc dluzszy niz 24 godziny.

4. W przypadku pisklat transport powinien zakonczyc sie w ciagu 72 godzin po wylegu.

5. Drób i inne ptaki oraz króliki powinny miec dostep do wody i paszy w wystarczajacych ilosciach w czasie transportu trwajacego dluzej niz:
1) dla królików – 12 godzin,
2) dla drobiu i innych ptaków – 24 godziny.

6. Srodki transportu, w których przewozi sie trzode chlewna, powinny byc wyposazone w zbiorniki wody o wystarczajacej pojemnosci, tak aby swinie mogly pic wode w czasie transportu trwajacego dluzej niz 8 godzin.

7. Postój powinien nastapic co najmniej po 8 godzinach transportu. Postój nie jest konieczny, jezeli przewóz do miejsca przeznaczenia zakonczy sie w ciagu kolejnych 2 godzin trwania transportu.

8. Po czasie okreslonym w ust. 3 zwierzeta powinny byc wyladowane, napojone i nakarmione oraz miec zapewniony okres odpoczynku nie krótszy niz 24 godziny.

Rozdzial 4 – Sposób postepowania ze zwierzetami, które zachorowaly lub padly w czasie transportu

§ 11.

1. W razie ujawnienia choroby albo padniecia zwierzecia w srodku transportu, opiekun zwierzat niezwlocznie zawiadamia o tym przewoznika. Przewoznik niezwlocznie zawiadamia lekarza weterynarii, którego siedziba znajduje sie najblizej miejsca, w którym zatrzymal sie lub moze zatrzymac sie pojazd.

2. Lekarz weterynarii okresla, zgodnie z odrebnymi przepisami, sposób postepowania ze zwierzetami chorymi oraz padlymi.

Rozdzial 5 – Przepis koncowy

§ 12.

Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 7 dni od dnia ogloszenia.
Niestety Twoja przegladarka nie obsluguje JavaScript.
Spowoduje to nieprawidlowe wyswietlanie strony!

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s