Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

pt. „Uwolnij psie marzenia”

§ 1

Organizatorem konkursu plastycznego jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Animals” – Inspektorat w Krośnie we współpracy z Krośnieńską Biblioteką Publiczną oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich.Konkurs jest organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji „Zerwijmy Łańcuchy” i skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Krosna.

§ 2

Celem konkursu jest:

– uwrażliwienie dzieci na los zwierząt, w szczególności psów trzymanych na uwięzi

– kształtowanie postaw humanitarnego traktowania zwierząt przez człowieka oraz świadomości w tym zakresie

– uczenie traktowania zwierząt z szacunkiem i wrażliwością

– działanie na rzecz zmiany negatywnych postaw w stosunku do zwierząt

– uświadomienie naszych obowiązków wobec zwierząt

– zapoznanie z podstawowymi prawami zwierząt

§ 3

Temat konkursu: „Uwolnij psie marzenia”.

Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

§ 4

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora https://otozkrosno.wordpress.com/Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: otoz.krosno@gmail.com lub pod nr telefonu 730 083 793

§ 5

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych.

– I kat.- uczniowie szkół podstawowych klas pierwszych

– II kat. – uczniowie szkół podstawowych klas drugich

– III kat.- uczniowie szkół podstawowych klas trzecich

§ 6

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie, dowolną techniką plastyczną w formacie A4 lub A3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

2. Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko autora, klasa, nazwa i adres szkoły oraz imię, nazwisko i tel. kontaktowy nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

3. Dane osobowe będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzców w poszczególnych

kategoriach wiekowych oraz przekazania nagrody. Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie pisemnego oświadczenia o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji konkursu, zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm), według załączonego wzoru ( załącznik 1)

4. Zgłoszenie pracy w konkursie związane jest z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych na rzez Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) oraz zgody na publikację w materiałach i publikacjach wydawanych przez Organizatora.) Warunkiem udziału w konkursie jest załączenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody o przeniesieniu praw autorskich, według załączonego wzoru (załącznik 1), stanowiącego jednocześnie udzielenie licencji na nieodpłatne wykorzystanie utworu.

5. Osobą odpowiedzialną za zebranie oświadczeń jest nauczyciel pod kierunkiem którego pracują uczniowie biorący udział w Konkursie. 

§ 7

Termin składania prac:

1. Prace konkursowe wraz z prawidłowo wypełnionym i podpisanym oświadczeniem (zał. nr 1) należy złożyć w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej – Oddział dla Dzieci przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie do dnia 27 września br. do godz. 18.00

2. Prace złożone po terminie i niekompletne (brak oświadczenia, podpisu itp.) nie będą oceniane.

§ 8

Zasady przyznawania nagród w konkursie

1. Prace będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora.

2. Zdobywcy nagród głównych i wyróżnień zostaną wyłonieni zgodnie z następującymi

kryteriami:

a) zgodności z tematyką konkursu,  

b) inwencji i pomysłowości prezentacji tematyki,

c) samodzielności wykonania,

d) ogólnego wrażenia estetycznego.

3. Decyzje Jury zapadają większością głosów. Decyzja Jury, co do wyboru nagrodzonych prac, jest ostateczna i nie podlega dyskusji.

4. W każdej kategorii wiekowej, o której mowa w § 5, zostaną nagrodzone po trzy prace – I, II i III miejsce. Ich autorzy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowo Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia dodatkowych prac , które uzyskają wyróżnienia.

5. Prace niespełniające warunków nie będą oceniane przez Komisję.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2013 roku.

7. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 4 października 2013r. w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej – Oddział dla Dzieci przy ul. Wojska Polskiego 41 w Krośnie, w dniu Światowego Dnia Zwierząt. O dokładnej godzinie wręczenia nagród laureaci zastaną powiadomieni za pośrednictwem swoich nauczycieli przeprowadzających konkurs. Informacje o dokładnym terminie wręczenia nagród oraz lista laureatów zostanie również umieszczona na stronie internetowej Organizatora https://otozkrosno.wordpress.com/

8. Nagrodzone i wyróżnione prace prezentowane będą podczas wystawy zorganizowanej
w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w Regulaminie.

2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian wynikających z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Reklamy